portfolio > PURCHASE EXHIBIT

Fetish on Column

4 Eyes
4 Eyes
Mahogany, Holly
57” by 7”
2013