portfolio > PURCHASE EXHIBIT

Shy
Shy
mahogany, Holly
57” by 7”
2013