portfolio > PURCHASE EXHIBIT

Martha
Martha
Mahogany, Holly
59” by 7”
2013