portfolio > INSTRUMENTS

Beth Ireland, Chestnut Ukulele
Chestnut Ukulele
Chestnut, Bass wood, Milk Paint
2016