portfolio > INSTRUMENTS

Beth Ireland, Strum Sticks
Strum Sticks
Mahogany Ply, Maple, Mahogany
2016